Blog

Ağustos 2, 2017

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa neden ihtiyaç duyuldu?

2699 sayılı Umumî Mağazalar Kanunu 1982 yılından beridir yürürlükte olmasına rağmen; geleneksel standart dışı depolama alışkanlığından vazgeçilememesi, malları kolayca ve masrafsız devretme imkânı veren makbuz senedi ve varant kullanımının yaygınlaştırılamaması gibi nedenlerle anılan Kanunun amacına ulaşılamamış, dolayısıyla da dünya ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak lisanslı depoculuk sistemi kurulamamıştır. Başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş ülkede uzun süreçlerden sonra lisanslı depoculuk sistemi sağlam şekilde oluşturulabilmiştir. Ancak sistemin başarılmasından sonra, o ülkenin tarımsal üretim ve ticaretinde, istihdamında, dünya ticaretinde rekabet edebilirliğinde, millî gelire katkısında ve buna bağlı olarak vergi hasılatında çok büyük artışlar sağlanmıştır. Günümüzde bu sistemi kuramayan ülkeler, içinde bulunduğumuz küresel ekonomik düzende, bu sistemi kuran gelişmiş ülkelerin bağımlı ve ikincil pazarı haline gelmekte, tarım ürünlerinin üretim ve ticaretinden aldığı pay gittikçe azalmaktadır. Bu nedenlerle Ülkemizde de tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin kurulması hayati önem taşımaktadır. Tüm bu ihtiyaçlardan hareketle; Dünya Bankası desteği ile yürütülen Ürün Borsalarını Geliştirme Projesi ele alınmıştır. Ülkemizdeki […]
Ağustos 2, 2017

Lisanslı Depoculuk için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Lisanslı Depoculuk için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir. Lisanslı depoculuk yapılacak ürünün standardize edilebilir stoklama ömrü uzun ve Bakanlıkça depolama tebliğ yayınlanmış ürün olması, – Bakanlıkça Faaliyet izni almış lisanslı depo kurulması, – Lisanslı depoya gelen ürünleri standartlarına göre analiz eden kalite ve sınıfını belirleyen Bakanlıktan Lisans almış Yetkili Sınıflandırıcı, – Ürün bazında Yetkili sınıflandırıcıların faaliyetlerini denetleyecek Bakanlıktan Lisans almış Referans Yetkili Sınıflandırıcı, – Ürün ihtisas borsası ya da lisanslı depoculuk faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça yetkilendirilmiş borsa, – Elektronik ürün senetlerinin sistem üzerinden oluşturulmasını sağlayan, bu senetlere bağlı tüm hak yükümlülükler ile işlemleri ilgili taraflar itibariyle kayıt eden ve izleyen Bakanlıktan lisans almış kuruluş Elektronik Kayıt Kuruluşu, – Türkiye’de menkul kıymetlerin takası, saklaması ve uluslararası  standartlarda numaralandırılması ile görevlendirilmiş bir Banka, – Mudilere ürün bazlı yatırım hesabı açan banka/bankalar, – Lisanslı depo tesisleri ve stoklanacak ürünü sigortalayacak sigorta şirketi, – Tüm taraflarına bilgi aktaracak ve işlem yapılmasını sağlayacak bilgisayar donanım […]
Ağustos 2, 2017

ISIN Kodu Nedir?

ISIN Kodu: Borsalarda işlem gören menkul kıymetlerin ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem görmesini kolaylaştırmak için uniq (eşsiz) olarak tanımlanan koda ISIN kodu denir. (International Security IdentificationNumber)
Ağustos 2, 2017

ELÜS ve Elektronik Platform nedir?

Ürün İhtisas Borsası: 5174 sayılı TOBB Kanunu kapsamında lisanslı depolarda bulunan ürünlerin alım ve satımının yapılabildiği elektronik borsalardır. Kanun ülkemizde bir Ürün İhtisas Borsası kurulana kadar Bakanlıkça yetkilendirilmiş Ticaret Borsalarının, Elektronik Platformlarında alım satım yapılabileceğini hükme bağlamıştır. Lisanslı depolarda üretilen ELÜSler yatırımcılar tarafından elektronik platformlarda alınır ve satılır. ELÜS: Lisanslı depolarda saklanan ürünlerin karşılığında oluşturulan menkul kıymettir. Elektronik Ürün Senetleri lisanslı depolar tarafından üretilir ve yine lisanslı depolar tarafından iptal edilirler. ELÜSler Merkezi Kayıt Kurumunda saklanır, Takasbank’ta el değiştirirler. ELÜS iptali, depoda bulunan ürünün sahibi tarafından fiziksel olarak çıkarılması demektir. Her ELÜS’ün bir ISIN kodu ve bir Son Depolama Tarihi vardır.